O’tganlarni takrorlash
Savol va topshiriqlar 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH 117-mashq Berilgan gaplarda qo‘llangan sheva unsurlarining
Bayonnomadan ko’chirma
1-topshiriq Matnni o‘qing, bayonnomaning tarkibiy tuzilishini eslab qoling. 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH Bayonnomaning
Ish qog‘ozlari ustida ishlash. Bayonnoma
1-topshiriq Matnni o‘qing. Unda ifodalangan fikrlar atrofida o‘z mulohazalaringizni bildiring.O‘zbek hujjatchiligini shakllantirish va takomillashtirishdagi
Nutq texnikasida urg’u va to’xtam (pauza)
1-topshiriq Berilgan juftliklardagi so‘zlarning urg‘u va ma’no jihatdan farqlarini izohlang.Olma (ot) – olma (fe’l);Akademik
Nutq madaniyati va nutq texnikasi
Topshiriq Matnni o‘qing. Ovozning sifati haqidagi mulohazalaringizni bayon qiling. 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH
O’tilganlarni mustahkamlash
Savollarga javob bering. 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH 1-topshiriq Berilgan so‘z va ibora juftliklari
Ifodalilik va o’xshatishlar
1-topshiriq Berilgan gaplardagi oltindek (-day) so‘zining o‘xshatish unsuri sifatida ifodalilikni kuchaytirishdagi ishtirokini izohlang. 11-sinf
Ifodalilik va kinoya
Topshiriq. Berilgan ikki gapda qo‘llangan kichkina so‘zining ma’nolaridagi farqni izohlashga harakat qiling. Nutqning ifodaliligi,
Ifodalilik va ko’chimlar
Topshiriq Berilgan misralarda lochin so‘zining qanday ma’noda qo‘llanganini tushuntiring, undagi ko‘chma ma’no nima asosda
Ifodalilik va ibora
Topshiriq. She’riy parchani o‘qing. Unda qo‘llangan jonni baxsh etmoq, boshga ko‘tarmoq iboralarining ma’nolarini va
Jo’yalilik va uslublar
Topshiriq Berilgan parchadagi jamg‘armoq so‘zining ma’nosi va uning ko‘proq rasmiy uslubga xoslanganligi haqida mulohazalaringizni
O’tilganlarni mustahkamlash
Savollarga javob bering 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH 1-topshiriq Ardoqli adib O‘tkir Hoshimovning «Daftar
Nutqning jo’yaliligi
Topshiriq Kaykovusning «Qobusnoma» asaridan olingan parchani o‘qing. Gapni o‘z joyini topib gapirishning foydasi haqida
Nutqning boyligini taminlovchi vositalar
Topshiriq Matnni o‘qing. Unda kapalak so‘zining 7 marta takrorlanishi natijasida nutqning leksik boyligi zarar
Nutqning ifodaliligi
1-topshiriq Quyidagi she’rni o‘qing, undagi q tovushining takrori natijasida yuzaga kelayotgan ifodalilikni izohlashga harakat
Nutqning boyligi
1-topshiriq Berilgan parchada ayni bir xil birikmaning bir necha marta qo‘llanishi natijasida nutqning kambag‘allashayotganiga
O’tilganlarni mustahkamlash
Savol va topshiriqlar 1-topshiriq 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH So‘zdagi ma’no nozikliklarining namoyon bo‘lishi
Nutqning sofligi va badiiy nutq
1-topshiriq Gaplarni o‘qing va shevaga oid birliklarning nima maqsadda qo‘llanganligini izohlashga harakat qiling. 11-sinf
Mantiqiylik va matn kompozitsiyasi
Topshiriq Insho haqidagi fikrlaringizni bayon qiling. Inshoning tarkibiy tuzilishi, insho matnida fikrning mantiqiy izchillikdagi
Nutqning sofligi
Topshiriq Berilgan gaplarni o‘qing, nutqning sofligi sifatiga putur yetkazgan vositalarni aniqlang. 11-sinf Ona-tili darsligi
Mantiqiylik va grammatik vositalar
Topshiriq Berilgan gapni o‘qing va qaysi til vositasini noto‘g‘ri qo‘llash tufayli nutqning mantiqiyligi buzilganini
Nutqning mantiqiyligi
Topshiriq Matnni o‘qing. Fikr mantiqidagi buzilish haqida fikrlashing. 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH Ulug‘
Nutqning aniqligi va badiiy nutq
Topshiriq Ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarning qanday maqsad bilan nutqqa olib kirilganiga diqqat qiling. 11-sinf Ona-tili
Nutqning aniqligi
1-topshiriq Surat – sur’at, toblanmoq – tovlanmoq, azm – azim, asr – asir juftliklaridagi
Mustahkamlash
Savol va topshiriqlarga javob bering 11-sinf Jahon tarixi darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH 1-topshiriq Matnni o‘qing
Yozma nutqning to’g’riligi va me’yor
Topshiriq Berilgan gaplardagi imlo me’yorlariga amal qilinmagan o‘rinlarni aniqlang. 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH
Nutqning to’g’riligi
Topshiriq. Gaplarni o‘qing, ajratib ko‘rsatilgan so‘zlar tarkibidagi grammatik shakllarning adabiy til me’yorlariga qay darajada
Madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar
1-topshiriq Atoqli tilshunos Alibek Rustamovning «So‘z xususida so‘z» kitobidan olingan parchani o‘qing. Nutq rang-baranligining
Nutq madaniyati
Topshiriq. Matnni o‘qing. Guruhlarga bo‘linib, ota-onaga murojaat shakllarini tanlash haqida fikrlashing. 11-sinf Ona-tili darsligi
O’zbek tili va uning taraqqiyoti
Topshiriq. Matnni o‘qing. Unda ifodalangan fikr haqida mulohazalaringizni bayon qiling. 11-sinf Ona-tili darsligi MUNDARIJASIGA
Kirish: 11-sinf ona-tili darsligi
Aziz o‘quvchilar!Siz o‘zbek tilining yer yuzidagi qadimiy va boy tillardan biri ekanligini juda yaxshi
29-Mavzu. XX Asr oxiri – XXI Asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san’at
ITI va uning natijalari XX asrning ikkinchi yarmidagi ilmiytexnik inqilob so‘nggi yuz yil davomida
28-Mavzu. XX Asr oxiri – XXI Asr boshlarida barqaror rivojlanish va etno-ijtimoiy muammolar
Barqaror xavfsiz rivojlanish muammolari Barqaror rivojlanish – bu iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlar jarayoni bo‘lib,
27-Mavzu. XX Asr oxiri – XXI Asr boshlarida globallashuv muammolari, harbiy, ekstremistika va ekologik xavf-xatarlar
Globallashuv muammolari Globallashuv (globus – Yer shari) deganda umumjahon iqtisodiy, siyosiy va madaniy integratsiyalashuv
Барча маколалар